Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – marzec 2021

Aktualności | 2021-03-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

27 marca 2021 r. poprzez wideokonferencję odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Józef Mazurkiewicz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG. 


Po przyjęciu protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń, kol. T.Rudnik zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który po uzupełnieniu o zgłoszone z sali wnioski, został zatwierdzony. 


Kol. Wiesław Heliniak przedstawił szczegółową informację dotycząca działań Pełnomocnika ZG PZW w Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie. Omówił dotychczasowe wyniki uzyskane po przeprowadzeniu badania dokumentacji finansowo-księgowej, regulaminów i dokumentów pracowniczych, a także dot. ochrony i zagospodarowania wód. W czasie dyskusji został zgłoszony wniosek o przedłużenie okresu zawieszenia władz Okręgu. Podjęto uchwałę o zawieszeniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie i przedłożeniu uprawnień Pełnomocnika ZG do 20 sierpnia 2021 r.


Prezes ZG – kol. T.Rudnik zgłosił wniosek w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW. Podjęto uchwałę powołującą kol. Jacka Grobelnego (Okręg PZW w Sieradzu) do składu członków Prezydium ZG.


Następnie kol. T.Rudnik odczytał protokoły komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Redaktora naczelnego „Wiadomości Wędkarskich”. Do konkursu zgłosiło się 14 kandydatów, spośród których 4 spełniło wymogi formalne. Po rozmowach z kandydatami, komisja zarekomendowała na to stanowisko pełniącego obecnie obowiązki Redaktora naczelnego kol. M.Kluczka oraz kol. J.Kolendowicza, Następnie podczas zdalnego połączenia członkowie ZG mieli możliwość zadawania kandydatom pytań, które dotyczyły m.in. wizji rozwoju miesięcznika, struktury zatrudnienia, rozwoju internetowych form promocji i relacji z czytelnikami.

Na zakończenie dyskusji Prezes ZG PZW zgłosił wniosek o powołanie na stanowisko Redaktora naczelnego „Wiadomości wędkarskich” kol. Jacka Kolendowicza. Wniosek przyjęto i podjęto uchwałę.


Kol. Dariusz Dziemianowicz zgłosił wniosek o powołaniu nowo mianowanego Redaktora naczelnego do składu Komisji ZG ds. mediów i promocji. Podjęto uchwałę zatwierdzającą.


Następnie przedstawione zostały skierowane przez Prezydium ZG projekty uchwał do podjęcia przez Zarząd Główny, w następujących sprawach:

- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZW;

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 265/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020 r.;

- wyznaczeniu terenu działania Okręgu PZW w Olsztynie i Okręgu PZW w Białymstoku;

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku, w Legnicy i w Słupsku - na podstawie umowy darowizny;

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile nieruchomości Dom Wędkarza w Wałczu na rzecz Gminy Miejskiej;

- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa (Okręg PZW w Rzeszowie);

- zatwierdzenia kosztów modernizacji pomieszczeń Redakcji Wiadomości Wędkarskich w budynku na ul. Twarda 42 w Warszawie;

- wyrażenia zgody na  wymianę samochodu służbowego Biura ZG PZW;

- obniżenia czynszu najemcom lokali użytkowych u w budynku „ Dom Wędkarza” w Warszawie, z powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej;

- zmian w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW, odnoszących się m.in. do systemu wyłaniania Kadr PZW.

Uchwały zostały podjęte. 


Kol. H.Mach przedstawił informację z działalności Rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW. Poinformował, że w 2020 r i do chwili obecnej, do Rzecznika dyscyplinarnego wpłynęło 29 zawiadomień o naruszenie Statutu PZW i wniosków o ukaranie członków władz i organów PZW. Szczegółowo omówił również wyniki prowadzonych postępowań, wraz z uzasadnieniem decyzji dot. spraw umorzonych i decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.


Kol. K.Białas przedstawił sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego. Przedstawił wyniki zakończonych postepowań oraz stan realizacji postepowań toczących się.


Kol. J.Mazurkiewicz przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej. Omówił wyniki przeprowadzonych kontroli Sprawozdania finansowego PZW za 2019 r., działalności Gospodarstwa Rybackiego ZG PZW w Suwałkach, Głównego Kapitanatu Sportowego, Rady ds. młodzieży, Okręgu PZW we Wrocławiu i Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie. Przedstawił również zalecenia pokontrolne odnoszące się do poszczególnych kontroli.


Sekretarz Rady Naukowej przy ZG PZW – kol. M.Mizieliński przedstawił informację o podjętych działaniach w zakresie organizacji działalności naukowo – badawczej dla potrzeb Związku, w roku 2020 oraz plan pracy Rady Naukowej na 2021 r.


Kol. D.Dziemianowicz – Wice Prezes ZG ds. mediów i promocji, zgłosił wniosek o powołanie komisji, która miałaby za zadanie przygotować wstępne założenia do projektu Uchwały programowej XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Po dyskusji zdecydowano, że poszczególne, dotychczasowe komisje problemowe ZG przygotują zagadnienia, które zostaną przekazane członkom nowej komisji.


Kol. Marek Lesisz – członek Komisji ZG ds. cyfryzacji Związku, poinformował, że do Okręgów PZW została przekazana wersja testowa aplikacji Centralna Baza Danych PZW - "Wędkarz PZW". Aplikacja ta, łączy w sobie funkcje elektronicznej ewidencji członków Związku, umożliwia wnoszenie składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód - zdefiniowanych w danym Okręgu PZW, wnoszenia opłat za zezwolenia przez wędkarzy niezrzeszonych, a także założenie kartoteki i przystąpienie do Związku przez osoby nowowstępujące. Poinformował, że w najbliższym czasie przewidziana jest telekonferencja dla administratorów okręgowych, na której zaprezentowane będą kluczowe elementy systemu i jego działanie, a następnie przewiduje się przeprowadzenie szczegółowych warsztatów szkoleniowych, na których uczestnicy dokładnie zostaną zapoznani ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu.


Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG PZW kol. Teodor Rudnik, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim członkom Polskiego Związku Wędkarskiego życzenia.

 


[MM]


Poleć znajomemu